Terug naar overzicht

Het inspectierapport

De Wereldschool: eerste opvang nieuwkomers

Aanbod

Wij waarderen het aanbod van De Wereldschool als goed. De school stelt de leerlingen in staat om succeservaringen op te doen en hun talenten onafhankelijk van de taalles te verkennen. Leraren weten dat enkel extra aandacht voor woordenschat de leerlingen niet genoeg houvast biedt voor het vervolgonderwijs. Zij hebben daarom een uitgebreid taalaanbod gecreëerd, waarbij zij bijvoorbeeld ook aansluiten bij de strategieën die de leerling in het land van herkomst heeft aangeleerd. De leraren ontwikkelen zelf leer- en hulpmiddelen om de actieve en passieve woordenschat van leerlingen maximaal te ontwikkelen. De school beschikt over een bibliotheek en de leeromgeving is taalrijk ingericht. Elke week worden de thema’s en woorden die in de afgelopen week aan de orde zijn geweest in de gangen van de school bevestigd. Ook zijn alle voorwerpen in de klas, de gangen, de gemeenschappelijke ruimte en de bibliotheek gelabeld.
Voorts zijn er lessen en activiteiten voor gymnastiek, muziek en wereldoriëntatie als vast onderdeel van het aanbod. De school heeft ook een aanbod voor de ontwikkeling van de sociale competenties, sociale cohesie en actief burgerschap. Ook gaat zij op excursie met de leerlingen. Hiermee stelt zij de leerlingen in de gelegenheid om hun sociale vaardigheden te oefenen en kennis te nemen van de cultuur en gewoonten in Nederland.

Zicht op ontwikkeling

Wij waarderen deze standaard als goed. De leraren stellen het leerrendement van de leerlingen vast en vertalen deze onder meer in een rapport voor zowel de leerlingen als hun ouders. De leraren volgen meerdere ontwikkelingsgebieden, waarbij naast de cognitieve vakken ook de gedragsontwikkeling een belangrijke rol speelt. De leraren zijn vaardig in het analyseren van de prestaties van de leerlingen. Zij gebruiken deze om tot een keuze te komen in aanbod en bij de organisatie van hun lessen.
De school heeft voor de begeleiding van leerlingen een systeem om de leerprestaties van de leerlingen in kaart te brengen. De leraar toetst of de leerling de ambitieuze doelen heeft behaald en of het nodig is deze naar boven bij te stellen. Als de leerling de minimumdoelen niet heeft gehaald dan vindt een bespreking plaats tussen de leraar en de intern begeleider. Vervolgens stellen zij plannen ter verbetering van de resultaten op. De school stelt de doelen nooit naar beneden bij, maar kijkt wat de leraar moet doen om deze doelen wel te halen. Uit de bestudeerde ontwikkelingsperspectieven blijkt dat leraren en intern begeleider de ontwikkeling van de leerlingen minutieus volgen en bijstellen.

Didactisch handelen

Ook het didactisch handelen waarderen wij als goed. Het didactisch handelen van de leraren is interactief, efficiënt en toegespitst om leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven.
Wij hebben tijdens de groepsbezoeken gezien dat de leraren de onderwijstijd optimaal te benutten en de leerlingen centraal stellen in hun onderwijs. Zij hebben niet alleen hoge verwachtingen van hun leerlingen, maar passen hun handelen daar ook op aan.
Kortom: we hebben gezien dat de leraren de leerhonger van de leerlingen benutten. Door het bieden van structuur, het hebben van hoge verwachtingen en het maken van duidelijke afspraken weten zij hun leerlingen volledig tot ontplooiing te laten komen.

Veiligheid

Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Uit het gesprek met de leerlingen blijkt hoe fijn zij het op De Wereldschool hebben en hoe veilig zij zich er voelen. De school werkt met een methode waarbij de omgang met elkaar een centrale rol inneemt. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen zowel tijdens de lessen als in de vrije situaties. Leerlingen weten hoe met elkaar om te gaan en onenigheid met elkaar op te lossen. De school hanteert tevens een sociaal veiligheidsplan, waarin is opgenomen hoe te handelen bij pesten en bij wie leerlingen terecht kunnen als de leerling behoefte heeft in vertrouwen met iemand te spreken. De school heeft (nog) geen objectieve vragenlijst afgenomen om het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart te brengen, maar is van plan dit op korte termijn te doen. Wel is zichtbaar in de documenten en blijkt uit de gesprekken dat de school een duidelijk beeld heeft van de sociale, fysieke en psychische veiligheidsbeleving van haar leerlingen.

Kwaliteitscultuur

Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als goed. Zowel het bestuur als de directie zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel. Op De Wereldschool is het leren met en van elkaar in elk gesprek terug te horen. Zo zijn de directieleden wekelijks in de groepen te vinden om te zien wat een leraar bijvoorbeeld nog nodig heeft. En ook onderling bezoeken de leraren met regelmaat elkaars lessen. Deze bezoeken zijn bedoeld als ondersteuning en om te komen tot eventuele probleemoplossingen. In het team heerst een hoge bereidheid tot professionalisering. De teamleden zijn open en transparant naar elkaar en benut elkaars kennis en expertise gretig. Vermeldenswaard is dat directie en leraren zich extra inspannen om de ouders te betrekken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kinderen. Dit is niet eenvoudig, want zij spreken geen Nederlands en kennen het Nederlands onderwijssysteem niet.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.